Dzienny Dom Pobytu
w Celbowie
Zdjęcie Ośrodka
SVG
SVG

Opieka wytchnieniowa

Co to jest opieka wytchnieniowa, do kogo jest skierowana?

Dzienny Dom Pobytu w Celbowie oferuje wsparcie dla mieszkańców sąsiadujących gmin: Gminy Władysławowo, Gminy Kosakowo oraz Miasta Puck w zakresie opieki wytchnieniowej.

Opieka nad osobą starszą jest ogromnym wyzwaniem dla opiekuna/rodziny, która wymaga wprowadzenia zmian w życiu, a także rezygnacji z wielu życiowych celów czy pracy.

Opieka wytchnieniowa to odciążenie członków rodzin/ opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą w wieku pow. 60 r.ż.

Czas trwania usługi opieki wytchnieniowej w DDP to 240 godzin dla 1 seniora. (Terminy realizacji ustalane są indywidualnie). 

Wsparcie jest bezpłatne finansowane w ramach projektu "Kompleksowy system wsparcia dla mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów."

Krok po kroku:

1. Aby skorzystać z wsparcia w formie opieki wytchnieniowej należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej do właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej;

Warunki formalne:

  • Wiek 60+ ;
  • Miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasta Puck, Gminy Władysławowo lub Gminy Kosakowo (oświadczenie o zamieszkaniu);
  • Potrzeba wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia);
  • Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (weryfikacja na podstawie poświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, innej instytucji lub oświadczenia uczestnika).

2. Należy wypełnić formularze zgłoszeniowe stanowiące zał. Nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Dziennym Domu Pobytu w Celbowie;

3. Niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia o stanie zdrowia dot. braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach, które stanowi zał. Nr 3 do w/w  Regulaminu.

4. Osoba zainteresowana zobowiązana jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz do wypełnienia dokumentów w sposób kompletny i czytelny. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

5. Na podstawie zebranych dokumentów pracownik socjalny  wydaje informację o przyznaniu, bądź odmowie przyznania miejsca opieki wytchnieniowej wraz z planowanym terminem realizacji.

6. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest odmowa przyjęcia osoby do DDP jeśli jego stan zdrowia fizycznego/psychicznego wymagałby stałej obecności specjalisty w związku z możliwością wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa uczestnika i jego otoczenia, a DDP ze względów organizacyjnych nie mógłby takiego specjalisty zapewnić.

7. Dokumenty zostają przekazane do DDP celem realizacji usługi. 

Terminy rekrutacji:

Rekrutacja do miejsc opieki wytchnieniowej prowadzona jest w sposób ciągły przez właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w DDP oraz korzystania z miejsc opieki wytchnieniowej zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa. (Dokumenty do pobrania w zakładce Jak zostać uczestnikiem- Rekrutacja).