Dzienny Dom Pobytu
w Celbowie
Zdjęcie Ośrodka
SVG
SVG

I. Zasady rekrutacji do DDP zostały opisane poniżej: (dotyczy również miejsc opieki wytchnieniowej)

1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w zajęciach DDP składa wniosek o przyznanie usług opiekuńczych w DDP wraz z niezbędnymi załącznikami, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, do właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej; 
2. Należy wypełnić formularze zgłoszeniowe stanowiące zał. Nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa. 
3. Niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia o stanie zdrowia dot. braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach, które stanowi zał. Nr 3 do  Regulaminu  Rekrutacji i Uczestnictwa. 
4. Po złożeniu dokumentów kolejnym etapem jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, przez pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (nie dotyczy opieki wytchnieniowej).
5. Następnie na podstawie złożonego kompletu dokumentów i ustaleń wywiadu środowiskowego wydawana jest przez Kierownika/Dyrektora ośrodka pomocy społecznej decyzja administracyjna o przyznaniu bądź odmowie przyznania usług opiekuńczych świadczonych w DDP. Decyzja o przyznaniu usług określa w jakim terminie wsparcie zostaje przyznane (nie dotyczy opieki wytchnieniowej).
6. W przypadku ubiegania się o miejsce opieki wytchnieniowej - na podstawie zebranych dokumentów zostanie wydana informacja o przyznaniu, bądź odmowie przyznania miejsca opieki wytchnieniowej wraz z planowanym terminem realizacji.
7. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest odmowa przyjęcia osoby do DDP jeśli jego stan zdrowia fizycznego/psychicznego wymagałby stałej obecności specjalisty w związku z możliwością wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa uczestnika i jego otoczenia, a DDP ze względów organizacyjnych nie mógłby takiego specjalisty zapewnić.
8. Terminy rekrutacji:
Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w sposób ciągły w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10-go Lutego 38, w godzinach pracy ośrodka lub w przypadku 5 miejsc opieki wytchnieniowej do właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej. 

Pliki do pobrania
cst  oświadczenie  Zbiór Zarządzanie RPO WP 2014_2020


cst oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru CST


Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa DDP, II wersja, 04.01.2022


Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika Projektu


II. Zasady korzystania z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania Uczestnika zostały określone w Regulaminie korzystania z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania realizowanych przez Dzienny Dom Pobytu w Celbowie (treść regulaminu dostępna poniżej):

Regulamin korzystania z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania realizowanych przez Dzienny Dom Pobytu w Celbowie